Váš košík je prázdný.

Zpět do obchodu

 

 

Obchodní podmínky:

společnosti Jiří Soukup
se sídlem Praha 13, Bellušova 1825
identifikační číslo: 47593032

pro prodej služeb prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.montaz-nabytku-praha.cz

 

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
   • 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen “obchodní podmínky“)  společnosti Jiří Soukup, se sídlem Praha 13, Bellušova 1825, identifikační číslo: 47593032, (dále jen “prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen “občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen “kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen “kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.montaz-nabytku-praha.cz (dále jen “webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen “webové rozhraní obchodu“).
   • 1.2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit službu od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.
   • 1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
   • 1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
   • 1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
 • 2. OCHRANA SOUKROMÍ
  • 2.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a po 25. 5. 2018 rovněž v souladu s NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č.2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), jinak známým jako GDPR.
  • 2.2. Při zpracování osobních údajů jsou dodržovány zásady zákonnosti zpracování osobních údajů a se zaměřením na zákonnost, korektnost, transparentnost, omezení účelu, minimalizaci údajů, přesnost, omezení uložení, integritu a důvěrnost osobních údajů.
  • 2.3. Zpracování osobních údajů podléhá zásadám zpracování osobních údajů http://www.montaz-nabytku-praha.cz/inpage/gdpr/, které má kupující uveřejněny v objednávce.

 

 • 3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY
  • 3.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně této služby. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
  • 3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivých služeb. Ceny služeb jsou uvedeny bez a včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny služeb zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
  • 3.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s dodáním služby. Informace o nákladech spojených s dodáním služeb uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je služba doručena v rámci území České republiky.
  • 3.4. Pro objednání služby vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace:
 • 3.4.1. objednávané službě (objednávanou službu “vloží” kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
 • 3.4.2. způsobu úhrady kupní ceny služby, údaje o požadovaném způsobu dodání objednávané služby a
 • 3.4.3. informace o nákladech spojených s dodáním služby (dále společně jen jako “objednávka“).
   • 3.5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko “Objednat”. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající do 24 hodin po obdržení objednávky kupujícímu přijetí objednávky potvrdí a to elektronickou poštou, na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v objednávce (dále jen “elektronická adresa kupujícího“).
   • 3.6. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství služeb, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
   • 3.7. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.
   • 3.8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.
 • 4. CENA SLUŽBY A PLATEBNÍ PODMÍNKY
  • 4.1. Cenu služby a případné náklady spojené s dodáním služby dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
 • – v hotovosti v místě dodání služby;
 • – bezhotovostně platební kartou v místě dodání služby;
   • 4.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s dodáním služby ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
   • 4.3. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 14 od uzavření kupní smlouvy.
   • 4.4. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu služby společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
   • 4.5. Případné slevy z ceny služby poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
   • 4.6. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny služby a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.
 • 5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY
   • 5.1. Odstoupit od kupní smlouvy lze pouze před provedením služby, nejméně 72 hodin před termínem provedení služby.
   • 5.2. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího eshop@montaz-nabytku-praha.cz.
   • 5.3. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.
 • 6. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ
  • 6.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).
  • 6.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
 • 6.2.1. má služba vlastnosti, které si strany ujednaly
 • 6.2.2. služba odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 • 6.2.3. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti.
   • 6.3. Projeví-li se vada služby v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že služba byla vadná již při převzetí.
   • 6.4. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, případně i v sídle nebo místě podnikání.
   • 6.5. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.
 • 7. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
   • 7.1. Kupující nabývá vlastnictví ke službě zaplacením celé kupní ceny služby.
   • 7.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
   • 7.3. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.
   • 7.4. Prodávající je oprávněn k prodeji služeb na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
   • 7.5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
 • 8. DORUČOVÁNÍ
   • 8.1. Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího.
 • 9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
  • 9.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
  • 9.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.
  • 9.3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
  • 9.4. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.
  • 9.5. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Bellušova 1825, Praha 13, adresa elektronické pošty eshop@montaz-nabytku-praha.cz, telefon 722594111.

Praha  dne 1.1.2019